Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης
\Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗ

Θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠαΓΝΗΕπισκέπτες:


 research: Μέτρηση Διαφυγής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Μέτρηση διαφυγής χημειοθεραπευτικού παράγοντα σε τοπικά εντοπισμένη χημειοθεραπεία κάτω άκρων με ραδιοϊσοτοπική μέθοδο.

Στο ΠαΓΝΗ διενεργούνται επί σειρά ετών τοπικά εντοπισμένες χημειοθεραπείες σε άνω και κάτω άκρα, μέσω χειρουργικής απομόνωσης τού προς θεραπεία άκρου και σύνδεσής του με ειδικό σύστημα εξωσωματικής κυκλοφορίας. Με δεδομένες τις υψηλότατες δόσεις του χημειοθεραπευτικού παράγοντα (10 φορές πάνω από το όριο ανοχής) θα πρέπει να μετράται σε πραγματικό χρόνο η διαφυγή του χημειοθεραπευτικού παράγοντα από την εξωσωματική στην σωματική κυκλοφορία και η θεραπεία να διακόπτεται όταν η διαφυγή υπερβεί το 10%. Σ το εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του ΠαΓΝΗ έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί σύστημα για την άμεση μέτρηση και καταγραφή της διαφυγής με χρήση ραδιοϊσοτόπου. Μετά τη απολίνωση των αγγείων, ο ανιχνευτής ακτινοβολίας τοποθετείται σε σταθερή θέση πάνω από το μυοκάρδιο του ασθενούς. Ανθρώπινη λευκωματίνη (Ηuman Serum Albumin: HSA) επισημασμένη με 0,2 mCi Tc-99m εισάγεται στη σωματική κυκλοφορία. Αφού σταθεροποιηθεί και καταγραφεί το επίπεδο ρυθμού κρούσεων πάνω από την καρδιά, εισάγεται 10πλάσια δόση (2 mCi) Tc-99m HSA στην εξωσωματική κυκλοφορία. Η διαφυγή κάθε χρονική στιγμή καταγράφεται ως η ποσοστιαία αύξηση του μετρούμενου ρυθμού κρούσεων σε σχέση με το επίπεδο υποβάθρου και η θεραπεία σταματά εάν η διαφυγή πλησιάσει το 10%. Η μελέτη της επίδρασης διαφόρων παραμέτρων της θεραπείας (π.χ. ο ρυθμός της εξωσωματικής κυκλοφορίας, θερμοκρασία άκρου, πίεση στη σωματική κυκλοφορία κτλ) στην διαφυγή είναι σε εξέλιξη.
Μέτρηση διαφυγής χημειοθεραπευτικού παράγοντα σε τοπικά εντοπισμένη χημειοθεραπεία κάτω άκρων με ραδιοϊσοτοπική μέθοδο.
Μέτρηση διαφυγής χημειοθεραπευτικού παράγοντα σε τοπικά εντοπισμένη χημειοθεραπεία κάτω άκρων με ραδιοϊσοτοπική μέθοδο.


Ιατρική Φυσική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιωάννης Δαμηλάκης, Ακτινοβολία, Έμβρυο, Έγκυος, Οστεοπόρωση, Δοσιμετρία, Ακτινοπροστασία, Τομογραφία, Ακτινοθεραπεία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοδιάγνωση, Οστική Πυκνότητα, Επεξεργασία Εικόνας, Εγκυμοσύνη, Δόση, Απεικόνιση
(Read More... | Score: 0)


 research: Ερευνητικά Πεδία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Δοσιμετρία Ασθενών και Προσωπικού στην Ιατρική Απεικόνιση
Δοσιμετρία στην
Ιατρική Απεικόνιση
Ανάπτυξη Μεθόδων Υπολογισμού Δόσης Κυήματος από Ιατρικές Εκθέσεις
Δόση Κυήματος
από Ιατρικές Εκθέσεις
Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Τεχνικών Εκτίμησης Οστικής Κατάστασης
Εκτίμηση
Οστικής Κατάστασης
Βελτιστοποίηση και Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας
Επεξεργασία
Ιατρικής Εικόνας
Μελέτη Ραδιοϊσοτοπικής Μεθόδου Εκτίμησης Διαφυγής σε Εντοπισμένες Χημειοθεραπείες
Φυσική της
Πυρηνικής Ιατρικής
Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού
Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού
Διαχείριση Ιατρικής Πληροφορίας
Διαχείριση
Ιατρικής Πληροφορίας
Δοσιμετρία στην Ακτινοθεραπεία
Δοσιμετρία στην Ακτινοθεραπεία


Ιατρική Φυσική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιωάννης Δαμηλάκης, Ακτινοβολία, Έμβρυο, Έγκυος, Οστεοπόρωση, Δοσιμετρία, Ακτινοπροστασία, Τομογραφία, Ακτινοθεραπεία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοδιάγνωση, Οστική Πυκνότητα, Επεξεργασία Εικόνας, Εγκυμοσύνη, Δόση, Απεικόνιση
(Read More... | Score: 0)


 research: Μελέτη Ραδιοϊσοτοπικής Μεθόδου Εκτίμησης Δ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής στην Πυρηνική Ιατρική εστιάζεται στα ακόλουθα θέματα:

Μελέτη Ραδιοϊσοτοπικής Μεθόδου Εκτίμησης Διαφυγής σε Εντοπισμένες ΧημειοθεραπείεΜελέτη Ραδιοϊσοτοπικής Μεθόδου Εκτίμησης Διαφυγής σε Εντοπισμένες Χημειοθεραπείε


Ιατρική Φυσική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιωάννης Δαμηλάκης, Ακτινοβολία, Έμβρυο, Έγκυος, Οστεοπόρωση, Δοσιμετρία, Ακτινοπροστασία, Τομογραφία, Ακτινοθεραπεία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοδιάγνωση, Οστική Πυκνότητα, Επεξεργασία Εικόνας, Εγκυμοσύνη, Δόση, Απεικόνιση
(Read More... | Score: 0)


 research: Διαχείριση Ιατρικής Πληροφορίας

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Διαχείριση Ιατρικής Πληροφορίας
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού προγράμματος διαχείρισης σχεσιακής βάσης δεδομένων κειμένου και απεικονιστικών δεδομένων ασθενών (σύστημα RIS/PACS).

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων μετα-επεξεργασίας εικόνων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού στο περιβάλλον του συστήματος RIS/PACS.

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων μετα-επεξεργασίας εικόνων υπολογιστικής τομογραφίας στο περιβάλλον του συστήματος RIS/PACS.

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων ειδικής επεξεργασίας ιατρικών εικόνων όπως : (α) πολυεπίπεδες δυσδιάστατες ανασυνθέσεις (2D MultiPlanar Reformating, MPR), (β) τρισδιάστατες εικονικές ανασυνθέσεις (3D rendering), (γ) Μετρητικές τριών διαστάσεων (μήκη, επιφάνειες, όγκοι, ιστογράματα, κατατομές), (δ) Τεχνικές σύντηξης εικόνων μαγνητικής και υπολογιστικής τομογραφίας (ΜR/CT Fusion Imaging), (ε) Τεχνικές μορφοκλασματικής ανάλυσης σε δύο και τρείς διαστάσεις (2D, 3D Fractal Imaging).Ιατρική Φυσική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιωάννης Δαμηλάκης, Ακτινοβολία, Έμβρυο, Έγκυος, Οστεοπόρωση, Δοσιμετρία, Ακτινοπροστασία, Τομογραφία, Ακτινοθεραπεία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοδιάγνωση, Οστική Πυκνότητα, Επεξεργασία Εικόνας, Εγκυμοσύνη, Δόση, Απεικόνιση
(Read More... | Score: 0)


 research: Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού
 1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοκόλλων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού για την ποσοτικοποίηση της οστεοπόρωσης. (Ποσοτικοποίηση της οστεοπόρωσης σε επιλεγμένες θέσεις του αξονικού και του περιφερικού σκελετού πχ. σπονδυλική στήλη, ισχίο, πτέρνα, κερκίδα, κνήμη κτλ).

 2. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοκόλλων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού για την ποσοτικοποίηση της αιμοσιδήρωσης σε πολυμεταγγιζόμενους θαλασσαιμικούς ασθενείς. (Ποσοτιικοποίηση της σιδήρωσης σε παρεγχυματικά όργανα της κοιλιάς και στο μυοκάρδιο).

 3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού προγράμματος ποιοτικού ελέγχου συστημάτων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού.

 4. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένων τεχνικών δοσιμετρίας γέλης πολυμερισμού που συνίστανται στις εξής επιμέρους δραστηριότητες.:
  1. Ανάπτυξη τεχνικών κατασκευής νέων δοσιμέτρων γέλης πολυμερισμού (βελτιωμένη χημική σύνθεση με στόχο την βελτίωση της μετρητικής ευαισθησίας και επαναληψιμότητας).
  2. Βελτίωση τεχνικών ανάγνωσης δοσιμέτρων γέλης πολυμερισμού με χρήση σύγχρονων μεθόδων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού δύο και τριών διαστάσεων.
  3. Ανάπτυξη νέων τεχνικών ανάγνωσης δοσιμέτρων γέλης πολυμερισμού με χρήση μεθόδων οπτικής τομογραφίας δύο και τριών διαστάσεων.

 5. Εφαρμογές μεθόδων δοσιμετρίας γέλης πολυμερισμού σε σύγχρονες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές. (σύμμορφη ακτινοθεραπεία, IMRT, ακτινοχειρουργική κτλ)

 6. Εφαρμογές μεθόδων δοσιμετρίας γέλης πολυμερισμού στην υπολογιστική τομογραφία.


(Read More... | Score: 0)


English Edition

   Μαθήματα
Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα

Μετεκπαιδευτικά
Μαθήματα
2016 - 2017

   Εκπαιδευτικό Υλικό
Εκπαιδευτικό Πολυμεσικό Υλικό

Εκπαιδευτικό
Πολυμεσικό
Υλικό


Σημειώσεις Ιατρικής Φυσικής

   Ανακοινώσεις
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
(2016-2017)


©: Το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία
και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Δημιουργία και Συντήρηση Διαδικτυακού Τόπου Εικονικά Εργαστήρια Ιατρικής - Virtual Medical Lab